آیین نامه طراحی و اجرای سیستم های FRP برای تقویت سازه های بتنی، ACI 440-2R

راهنمای طراحی و اجرای سیستم های FRP با پیوستگی خارجی جهت تقویت سازه های بتنی، Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute آخرین ویرایش: سال 2008 میلادی

استفاده از سیستم های کامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف، برای تقویت سازه های بتنی، یک راهکار مناسب جایگزین روش­ سنتی تقویت سازه ها مانند ژاکت فولادی یا بتنی و سیستم های پس کشیده خارجی محسوب می گردد. در سیستم های تقویت FRP، از کامپوزیت FRP به عنوان عامل مکمل جهت مسلح کردن خارجی المان بتنی استفاده می گردد. استفاده از این روش تقویت از مزایای شایان توجهی در قیاس با سیستم های تقویت سنتی برخوردار است.

آیین نامه ACI 440-2R، ضمن ارایه اطلاعات در خصوص تاریخچه مصالح و کاربردهای FRP، روش های استاندارد طراحی و اجرای این سیستم ها جهت تقویت سازه های بتنی را تبیین می نماید. در این راستا روش طراحی سیستم های FRP جهت تقویت خمشی، فشاری، برشی و کششی المان های بتنی در این آیین نامه ارایه شده است.

آخرین مقالات