مطالعات طرح بهسازی لرزه ای ساختمان شعبه 96 بانک صادرات

مطالعات طرح بهسازی لرزه ای ساختمان شعبه 96 بانک صادرات
  • نام کارفرما : بانک صادرات ایران – سرپرستی مرکز تهران
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/05/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1390/06/01

پس از برگذاری مناقصه و برنده شدن این شرکت در مناقصه، مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان 2 طبقه شعبه منیریه (کد 96) بانک با هدف بررسی آسیب های ناشی از نشست ساختمان در اثر حفر تونل خط متروی تهران در نزدیکی ساختگاه و ارایه طرح بهسازی لرزه ای جهت رفع آسیب­ پذیری و تقویت سازه در دستورکار قرار گرفت. با توجه فرسودگی قابل ملاحظه در ساختمان مصالح بنایی موجود و نبود مدارک و نقشه­ های وضع موجود، مراحل مطالعات شامل برداشت کیفی، سونداژ و شناسایی، ارزیابی کمی و طرح نهایی بهسازی لرزه ای به انجام رسید. در مطالعات ارایه شده، جزییات اجرایی تقویت طیف وسیعی از المان ها شامل تقویت فونداسیون، تقویت دیوارهای موجود، ایجاد سیستم باربر جانبی قابل اتکا و انسجام بخشی به دیافراگم سقف را شامل گردید. اضافه کردن دیوارهای برشی بتنی جدید مهمترین استراژی تقویت سیستم باربر جانبی ساختمان بوده و متناسب با آن نسبت به ارایه جزییات اتصالات، تقویت و انسجام بخشی دیگر المان ها اقدام گردید. در این پروژه طراحی بر پایه تغییرشکل و برابر ضوابط ASCE41-06 انجام شد و از روش تحلیل استاتیکی خطی استفاده گردید. پس از اتمام مطالعات وتایید کارفرما، نظارت عالیه بر اجرای طرح در دستورکار این شرکت قرار گرفت.