اجرای سیستم های تقویت FRP مسجد شماره 9 فاز 5 پرند

اجرای سیستم های تقویت FRP مسجد شماره 9 فاز 5 پرند
  • نام کارفرما : شرکت ایرانیان آبادساز
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/12/14
  • تاریخ پایان پروژه : 1390/12/24

مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی 7 ستون مرکزی و باربر گنبد مسجد، بدلیل مقاومت پایین بتن، شرح خدمات این شرکت در پروژه مذکور را تشکیل می داد.  بدین منظور و برابر نظر مشاور پروژه، ایجاد محصور شدگی با استفاده از دورپیچ کامپوزیت GFRP در دستور کار قرار گرفته و اجرا گردید.