مقالات و گزارش های فنی ام.اس.دی

اهمیت پوشش میلگرد در تامین عملکرد مورد نیاز سازه های بتنی

اهمیت پوشش میلگرد در تامین عملکرد مورد نیاز سازه های بتنی

۳۰ خر۱۳۹۵

ضوابط آیین نامه های طراحی سازه های بتنی طی 100 سال اخیر، پیوستگی بین بتن و میلگرد را رمز دستیابی به عملکرد صحیح سازه های بتن مسلح دانسته اند. (ACI 408R-03). درواقع بتن مسلح یک کامپوزیت بتن و میلگرد است و تنها در صورت وجود پیوستگی لازم بین میلگرد و بتن، عملکرد ترکیبی سازه¬های بتن مسلح...