نرم افزار FRP-PROCs

درباره نرم افزار FRP-PROCs

درباره نرم افزار FRP-PROCs

PROCs (Designing of FRP Systems For Professional Retrofitting Of Concrete Structures) نرم افزاری تخصصی جهت مدل سازی و طراحی سیستم های FRP در تقویت سازه های بتنی موجود

مثال (1) محاسبات سیستم های تقویت خمشی FRP تیر بتنی - نرم افزار FRP-PROCs

مثال (1) محاسبات سیستم های تقویت خمشی FRP تیر بتنی - نرم افزار FRP-PROCs

تعریف موضوع، روند پردازش و محاسبات سیستم های تقویت FRP و ارایه خروجی های کاربردی نرم افزار FRP-PROCs 1.0.1 در قالب فایل PDF

مثال (2) محاسبات سیستم های تقویت فشاری-خمشی FRP ستون بتنی - نرم افزارFRP-PROCs

مثال (2) محاسبات سیستم های تقویت فشاری-خمشی FRP ستون بتنی - نرم افزارFRP-PROCs

تعریف موضوع، روند پردازش و محاسبات سیستم های تقویت فشاری - خمشی FRP و ارایه خروجی های کاربردی نرم افزار FRP-PROCs 1.0.1 در قالب فایل PDF