درباره نرم افزار FRP-PROCs

 

 FRP-PORCs: Designing of FRP Systems For Professional Retrofitting Of Concrete Structures

FRP-PROCs نرم افزاری تخصصی جهت مدل سازی و طراحی سیستم های FRP در تقویت سازه های بتنی موجود می باشد. این نرم افزار برای دو حالت (1) محاسبات سیستم های تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح و (2) محاسبات تقویت فشاری-خمشی ستون های مستطیلی شکل بتن مسلح با استفاده از FRP طراحی شده است.

مبانی طراحی سیستم های تقویت FRP در نرم افزار FRP-PROCs برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مبانی پایه طراحی سازه های بتن مسلح برابر ضوابط ACI 318-14 می باشد.

منوها در نرم افزار FRP-PROCs بگونه ای طراحی شده است که امکان بهره مندی از ویژگی های بصری نوین نرم افزارها را فراهم نموده و از مشخصه­های روانی و سهولت کاربرد و آشنا برای مهندسین سازه برخوردار است.

در ادامه این بخش از سایت و به منظور آشنایی بیشتر شما با قابلیت های و روند محاسبات سیستم های تقویت FRP در نرم افزار FRP-PROCs، اطلاعات ورودی، فرآیند پردازش و خروجی های نرم افزار در قالب دو مثال مختلف با موضوع به ترتیب (1) تقویت خمشی تیر نمونه بتن مسلح با استفاده از سیستم های تقویت FRP و (2) تقویت فشاری – خمشی ستون مستطیلی نمونه با استفاده از سیستم های تقویت FRP ارایه شده است.

Designing of FRP Systems For Professional Retrofitting Of Concrete Structures

Designing of FRP Systems For Professional Retrofitting Of Concrete Structures