معرفی آیین نامه ها و استانداردهای سازه و زلزله

ارزیابی مقاومتی ساختمان های بتنی موجود، ACI 437R

ارزیابی مقاومتی ساختمان های بتنی موجود، ACI 437R

۳۰ خر۱۳۹۵

مبانی ارزیابی مقاومتی ساختمان های بتنی به روش تحلیلی و انجام آزمایش های بارگذاری استاتیکی، Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute ویرایش سال 2003 میلادی

بارهای طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها، ASCE/SEI 7

بارهای طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها، ASCE/SEI 7

۳۰ خر۱۳۹۵

کمینه بارهای طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها ، Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures انجمن مهندسی عمران آمریکا، American Society of Civil Engineering موسسه مهندسی سازه، Structural Engineering Institue ویرایش: سال 2010 میلادی

راهنمای ترمیم بتن، ACI 546R

راهنمای ترمیم بتن، ACI 546R

۳۰ خر۱۳۹۵

روش ها و مصالح ترمیم بتن، سیستم های محافظ و تکنیک های تقویت سازه های بتنی، Concrete Repair Guide موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute ویرایش سال 2004 میلادی

بهبود روش های تحلیل استاتیکی-غیرخطی جهت طراحی لرزه ای، FEMA 440

بهبود روش های تحلیل استاتیکی-غیرخطی جهت طراحی لرزه ای، FEMA 440

۳۰ خر۱۳۹۵

بهبود روش های تحلیل استاتیکی-غیرخطی جهت طراحی لرزه ای، Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا، Federal Emergency Management Agency ویرایش سال 2005 میلادی

روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، FEMA 547

روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، FEMA 547

۳۰ خر۱۳۹۵

روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا، Federal Emergency Management Agency ویرایش سال 2006 میلادی

گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه تجهیزات، ACI 351.1R

گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه تجهیزات، ACI 351.1R

۳۰ خر۱۳۹۵

گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه تجهیزات و ماشین آلات، Grouting between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute

آیین نامه طراحی و اجرای سیستم های FRP برای تقویت سازه های بتنی، ACI 440-2R

آیین نامه طراحی و اجرای سیستم های FRP برای تقویت سازه های بتنی، ACI 440-2R

۳۰ خر۱۳۹۵

راهنمای طراحی و اجرای سیستم های FRP با پیوستگی خارجی جهت تقویت سازه های بتنی، Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute آخرین ویرایش: سال 2008 میلادی

استاندارد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود، ASCE/SEI31-03

استاندارد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود، ASCE/SEI31-03

۳۰ خر۱۳۹۵

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود، SEISMIC EVALUATION OF EXISTING BUILDINGS انجمن مهندسی عمران آمریکا، American Society of Civil Engineering موسسه مهندسی سازه، Structural Engineering Institue آخرین ویرایش: سال 2003 میلادی

آیین نامه طراحی لرزه ای سازه های فولادی، AISC/SEI 341

آیین نامه طراحی لرزه ای سازه های فولادی، AISC/SEI 341

۳۰ خر۱۳۹۵

مبانی طراحی لرزه ای سازه ساختمان های فولادی، Seismic Provisions for Structural Steel Buildings موسسه سازه های فولادی آمریکا، American Institute of Steel Construction آخرین ویرایش: سال 2010 میلادی

آیین نامه طراحی سازه های فولادی، AISC/SEI 360

آیین نامه طراحی سازه های فولادی، AISC/SEI 360

۳۰ خر۱۳۹۵

مبانی طراحی سازه ساختمان های فولادی، Specification for Structural Steel Buildings موسسه سازه های فولادی آمریکا، American Institute of Steel Construction آخرین ویرایش: سال 2010 میلادی

استاندارد بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، ASCE/SEI 41

استاندارد بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، ASCE/SEI 41

۳۱ شه‍۱۳۹۵

مبانی بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS انجمن مهندسی عمران آمریکا American Society of Civil Engineering موسسه مهندسی سازه Structural Engineering Institue آخرین ویرایش: سال 2006 میلادی

آیین نامه طراحی سازه های بتنی، ACI 318

آیین نامه طراحی سازه های بتنی، ACI 318

۳۰ خر۱۳۹۵

حداقل شرایط مورد نیاز در طراحی و اجرای سازه های بتنی، Building Code Requirements for Structural Concrete. موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute آخرین ویرایش آیین نامه: 2011 میلادی