آیین نامه طراحی سازه های فولادی، AISC/SEI 360

مبانی طراحی سازه ساختمان های فولادی، Specification for Structural Steel Buildings موسسه سازه های فولادی آمریکا، American Institute of Steel Construction آخرین ویرایش: سال 2010 میلادی

AISC/SEI 360 مبانی فنی طراحی و ساخت سازه های فولادی شامل قاب های فولادی ساختمانی، سیستم های گوناگون سازه های فولادی و یا المان های فولادی که با المان های بتن مسلح یک کامپوزیت تشکیل می دهند را در بر می گیرد. به عبارت دیگر این استاندارد معیارهای طراحی (برای بارهای قایم و جانبی)، ساخت و نصب سازه های فولادی ساختمانی و دیگر سازه ها که روش ساخت در آنها مشابه ساختمان ها است را تبیین می نماید. مبانی طراحی در AISC/SEI 360 به دو روش تنش مجاز و LRFD ارایه شده است.

خلاصه سرفصل مطالب استاندارد  AISC/SEI 360موضوعاتی شامل "شرایط مورد نیاز تحلیل و طراحی"، "پایداری"، "طراحی برای کشش، فشار، خمش، برش، پیچش و یا ترکیب این مولفه ها"، "طراحی المان های کامپوزیت"، "طراحی اتصالات (پیچ و جوش)"، "المان های HSS"، "ضوابط بهره برداری"، "ساخت و نصب" را در بر می گیرد.

آخرین مقالات