پروژه ها

تزریق تحت فشار گروت مجتمع اداری تجاری فردوس تهران

مشاوره فنی و اجرای عملیات تزریق تحت فشار گروت زیر 120 صفحه ستون (با ابعاد حدودی 1000×1000 میلی مترمربع) ساختمان مجتمع اداری تجاری فردوس ...

تزریق تحت فشار گروت مجتمع تجاری 7- Center

مشاوره فنی و اجرای عملیات تزریق تحت فشار گروت زیر 80 صفحه ستون (با ابعاد 800×800 میلی مترمربع) ساختمان مجتمع تجاری 7-Center ...

تزریق تحت فشار گروت مجتمع اداری تجاری پارسیان

اجرای عملیات تزریق تحت فشار گروت در زیر 16 صفحه فلزی، با ابعاد تقریبی 1.2×2 مترمربع، متصل به شفت مرکزی پروژه پارسیان ...

تزریق گروت زیر لرزه گیرهای پل سعید آباد بزرگراه آزادگان

موضوع: اجرای عملیات تزریق تحت فشار گروت زیر 30 لرزه گیر (با ابعاد 820×800 میلی مترمربع) پل تقاطع غیرهمسطح سعید آباد بزرگراه آزادگان ...

پروژه اجرای سیستم های مهار دربتن مجتمع مسکونی مهرشهر

طراحی و اجرای سیستم های مهار در بتن (کاشت میلگرد) جهت اتصال المان های جدید به المان های موجود تیر و ستون ...

پروژه اجرای مقاوم سازی دال های سقف ساختمان تجاری جمال زاده

طراحی و اجرای سیستم های مهار در بتن (کاشت میلگرد) جهت مقاوم سازی دال موجود سقف، با استفاده از اتصال تیرهای میانی جدید به تیرهای لبه و دال بتنی موجود ...