تزریق تحت فشار گروت مجتمع اداری تجاری پارسیان

تزریق تحت فشار گروت مجتمع اداری تجاری پارسیان
  • نام کارفرما : شرکت طرح و تکوین بنا
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/07/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1391/09/01

برابر جزییات سازه ای ساختمان مجتمع اداری تجاری پارسیان، انتقال نیروهای محوری دستک­های فشاری سازه فولادی طره­ ای سقف در تراز 40+ از طریق اتصال 16 صفحه فولادی پایه به شفت مرکزی بتن مسلح محقق می گردد. با توجه به ابعاد این صفحات (در حدود 1.2×2 مترمربع) و امتداد قائم آنها، اطمینان از اجرای صحیح گروت ریزی در محل اتصال به شفت مرکزی از اهمیت شایان توجهی برخوردار بود.

شرکت حاضر به عنوان مجری عملیات تزریق تحت فشار گروت پشت صفحات به شرح بالا  انتخاب شده و عملیات اجرایی شامل تهیه و ساخت قالب فولادی گالوانیزه، قالب بندی استاندارد و گروت ریزی تحت فشار ثابت و جریان یکنواخت با استفاده از پمپ شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.