مقاوم سازی ساختمان اداری مدیران خودرو با استفاده از FRP

مقاوم سازی ساختمان اداری مدیران خودرو با استفاده از FRP
  • نام کارفرما : شرکت تکین

پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری مرکزی شرکت مدیران خودرو واقع در تهران و به منظور تقویت وضع موجود سازه بدلایلی مانند تغییر کاربری برخی از طبقات و مشکلات اجرایی و شرایط ساخت ساختمان موجود تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح، تقویت خمشی تیرهای اصلی سقف با استفاده از سیستم های تقویت کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن (CFRP)  در دستورکار مقاوم سازی ساختمان قرار گرفت. اجرای سیستم های تقویت FRP  در متراژی فراتر از 800 مترمربع، شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.

پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری مرکزی شرکت مدیران خودرو واقع در تهران و به منظور تقویت وضع موجود سازه بدلایلی مانند تغییر کاربری برخی از طبقات و مشکلات اجرایی و شرایط ساخت ساختمان موجود تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح، تقویت خمشی تیرهای اصلی سقف با استفاده از سیستم های تقویت کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن (CFRP)  در دستورکار مقاوم سازی ساختمان قرار گرفت. اجرای سیستم های تقویت FRP  در متراژی فراتر از 800 مترمربع، شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.