پروژه اجرای سیستم های مهار دربتن مجتمع مسکونی مهرشهر

پروژه اجرای سیستم های مهار دربتن مجتمع مسکونی مهرشهر
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/08/02
  • تاریخ پایان پروژه : 1391/09/02

در این پروژه جهت اجرای سقف طره جدید و همچنین پر نمودن برخی بازشوهای سقف، طراحی و اجرای سیستم های مهار در بتن با استفاده از کاشت شیمیایی بولت در دستورکار قرار گرفت. طراحی برابر ضوابط ACI318-08 (Appendix D) و با اعمال اصلاحات لازم جهت مهار شیمیایی به انجام رسید.