پروژه اجرای مقاوم سازی دال های سقف ساختمان تجاری جمال زاده

پروژه اجرای مقاوم سازی دال های سقف ساختمان تجاری جمال زاده
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/07/03
  • تاریخ پایان پروژه : 1390/08/03

ارایه طرح مقاوم سازی جهت کنترل ضوابط بهره برداری دال های سقف (کنترل خیز دال های سقف) و اجرای سیستم های مهار در بتن در تیرهای لبه و دال بتنی موجود سقف، شرح خدمات شرکت در این پروژه را شامل می­گردید. طی بررسی های انجام شده، اجرای تیرهای میانی جدید در تراز زیر دال موجود پیشنهاد شده و اتصال المان های جدید و موجود از طریق اجرای سیستم های مهار  (کاشت میلگرد) در تیرهای لبه و دال موجود برقرار گردید.