آیین نامه طراحی لرزه ای سازه های فولادی، AISC/SEI 341

مبانی طراحی لرزه ای سازه ساختمان های فولادی، Seismic Provisions for Structural Steel Buildings موسسه سازه های فولادی آمریکا، American Institute of Steel Construction آخرین ویرایش: سال 2010 میلادی

استاندارد طراحی سازه های فولادی، AISC/SEI 360، معیارهای کلی طراحی سازه های فولادی را ارایه می نماید. لذا این استاندارد کلیه موضوعات خاص مورد بحث در گستره وسیع فرآیند طراحی سازه های فولادی مانند ضوابط طراحی لرزه ای را شامل نمی گردد. بدین سبب AISC/SEI 341  استاندارد مجزایی است که مبانی طراحی، ساخت و نصب سازه های فولادی و کامپوزیت فولاد-بتن مسلح برای کاربرد در مناطق با لرزه خیزی شدید را تبیین می نماید. این استاندارد مشخصات فنی مورد نیاز در خصوص المان های سازه ای فولادی، اتصالات، وصله ها و هر آنچه در ارتباط با اتلاف انرژی و انتقال بارهای ناشی از تکان های لرزه ای مورد بحث می باشد را ارایه می نماید. به عبارت دیگر AISC/SEI 341، کلیه ضوابط طراحی، ساخت و نصب المان های فولادی در سیستم های باربر لرزه ای ساختمان ها و یا دیگر سازه های با عملکرد مشابه ساختمان را شامل می گردد.

در این استاندارد ضوابط طرح لرزه ای در خصوص سیستم های گوناگون باربر لرزه ای مانند قاب های خمشی، مهاربندی فولادی و یا کامپوزیت مهاربندی فولادی و سیستم های دیوار برشی، عمدتا در سه گروه ویژه، متوسط و معمولی مورد بحث قرار گرفته و الزامات مربوط به آنها ارایه شده است.

آخرین مقالات