ارزیابی مقاومتی ساختمان های بتنی موجود، ACI 437R

مبانی ارزیابی مقاومتی ساختمان های بتنی به روش تحلیلی و انجام آزمایش های بارگذاری استاتیکی، Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute ویرایش سال 2003 میلادی

مقاومت ساختمان ها و سازه های بتنی موجود با استفاده از تحلیل سازه و یا انجام آزمایش های بارگذاری قابل سنجش می باشد. بدین منظور می توان از مبانی استاندارد ACI 437R استفاده نمود.

به طور خلاصه، روند مطالعات ارزیابی مقاومت ساختمان ها و سازه های بتنی موجود برابر استاندارد ACI 437R مراحل: (1) تعیین شرایط وضع موجود ساختمان، دلایل و میزان آسیب ها و مشخصات مصالح مورد استفاده؛ (2) شناسایی المان های آسیب پذیر، بررسی شرایط بارگذاری در گذشته، حال و آینده و  ارزیابی مقاومتی آنها از طریق انجام مطالعات تحلیل و طراحی؛ (3) ارزیابی نتایج تحلیل و در صورت نیاز انجام آزمایش های بارگذاری سازه در محل، را شامل می شود. بر این اساس روش های تعیین شرایط وضع موجود و مشخصات مصالح مورد استفاده در تحلیل برابر ضوابط استاندارد ACI 437R و ارزیابی تحلیلی منطبق بر روش های طراحی مقاومتی سازه های بتنی برابر ACI 318 انجام می پذیرد. علاوه بر این و در صورت لزوم، تحلیل تنش جهت تکمیل ارزیابی تحلیلی سازه و مشاهده شرایط واقعی المان های سازه ای از طریق آزمایش های بارگذاری و برابر استاندارد ACI 437R انجام می شود. بدین منظور استاندارد ACI 437R به ارایه روش انجام آزمایش های بارگذاری استاتیکی و تبیین معیارهای سنجش از طریق کنترل تغییرشکل های سازه تحت بارهای وارده پرداخته است.

آخرین مقالات