آیین نامه طراحی سازه های بتنی، ACI 318

حداقل شرایط مورد نیاز در طراحی و اجرای سازه های بتنی، Building Code Requirements for Structural Concrete. موسسه بتن آمریکا، American Concrete Institute آخرین ویرایش آیین نامه: 2011 میلادی

آیین نامه ACI 318، حداقل شرایط مورد نیاز جهت طراحی و ساخت المان های سازه ای بتنی در هر سازه ای که تحت ضوابط آیین نامه های عمومی طراحی ساختمان ها بنا می گردد را ارایه می نماید. بر این اساس حداقل شرایط مورد قبول در خصوص انتخاب مصالح، طراحی و اجرای المان های بتنی در این آیین نامه مشخص و تعریف می گردد. همچنین می توان از این آیین نامه جهت ارزیابی مقاومتی سازه های بتنی موجود استفاده نمود.

آیین نامه ACI 318، شامل 22 فصل بوده و موضوعاتی مانند "دیتیلینگ و مشخصات فنی"، "بازرسی"، "مصالح"، "پایایی بتن"، "کیفیت بتن"، "اختلاط بتن و بتن ریزی"، "قالب بندی"، "لوله های مدفون"، "درزهای اجرایی"، "جزییات میلگردگذاری"، "تحلیل و طراحی"، "مقاومت و ضوابط بهره برداری"، "بارهای محوری و خمشی"، "برش و پیچش"، "مهار و وصله میلگردها"، "سیستم های دال"، "دیوارها"، "پی"، "بتن پیش ساخته"، "المان های خمشی کامپوزیت"، "بتن پیش تنیده"، "المان های صفحه ای و پوسته ای"، "ارزیابی مقاومتی سازه های موجود"، "ضوابط طراحی لرزه ای"، "سازه های بتنی غیرمسلح"، "مدل سازی خرپایی" و "سیستم های مهار در بتن را دربرمی گیرد.

آخرین مقالات