استاندارد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود، ASCE/SEI31-03

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود، SEISMIC EVALUATION OF EXISTING BUILDINGS انجمن مهندسی عمران آمریکا، American Society of Civil Engineering موسسه مهندسی سازه، Structural Engineering Institue آخرین ویرایش: سال 2003 میلادی

اولین ویرایش استاندارد ASCE/SEI 31، با موضوع  ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها در سال 2003 میلادی توسط موسسه مهندسی سازه (SEI) انجمن مهندسی عمران آمریکا، ارایه شده است. هدف از تهیه این استاندارد تبیین مبانی کاربردی جهت ارزیابی لرزه ای وضع موجود سازه ها در هر سطح خطر لرزه ای بوده است. ارزیابی آسیب پذیری در سه مرحله شامل: مرحله 1- ارزیابی سریع، مرحله 2- ارزیابی کمی اولیه و مرحله 3- ارزیابی تفصیلی به صورت گام به گام انجام می شود. بدین صورت که ابتدا مرحله 1 مطالعات انجام شده و در صورت نیاز و وجود موارد مشکوک به آسیب پذیری در ساختمان مرحله 2 و به همین ترتیب در نهایت مرحله 3 در دستورکار مطالعات قرار خواهد گرفت.

در استاندارد ASCE/SEI 31 ساختمان ها برای دو سطح عملکرد استفاده بی وقفه و یا ایمنی جانی مورد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای قرار می گیرند. در این فرآیند تمامی پارارمترهای تعیین کننده عملکرد ساختمان مورد بررسی قرار گرفته و در قالب بررسی های سازه ای، غیرسازه ای، فونداسیون یا مخاطرات ژئوتکنیکی تعریف می گردند.

آخرین مقالات