بارهای طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها، ASCE/SEI 7

کمینه بارهای طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها ، Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures انجمن مهندسی عمران آمریکا، American Society of Civil Engineering موسسه مهندسی سازه، Structural Engineering Institue ویرایش: سال 2010 میلادی

استاندارد ASCE/SEI 7، کمینه بارهای طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها و ترکیبات بارگذاری را تبیین می نماید. در این استاندارد ترکیبات بارگذاری در دو حالت طراحی به روش تنش مجاز و طراحی حالت حدی مقاومت (LRFD) تعیین شده و متناظر با هر یک از این دو روش، مبانی طراحی مصالح سازه ای معمول مورد استفاده در ساختمان ها و اصلاحات آنها ارایه شده است.  

استاندارد ASCE/SEI 7 ضمن تعیین بارهای وارده بر ساختمان ها و دیگر سازه ها مانند  بارهای مرده، فشار هیدرولیکی و خاک، زنده، برف، باد، زلزله و ...، به ارایه ضوابط طراحی لرزه ای برای اجزای سازه ای و غیرسازه ای، سیستم های کنترل لرزه ای و میراگرها، اندرکنش خاک و سازه جهت طراحی لرزه ای و ضوابط بهره برداری ساختمان ها و دیگر سازه ها پرداخته است.

آخرین مقالات