ویرایش جدید راهنمای ارزیابی وضعیت پوششهای ساختمانی توسط ASCE/SEI

۱۱/خر/۱۳۹۳
ویرایش جدید راهنمای ارزیابی وضعیت پوششهای ساختمانی توسط ASCE/SEI

استاندارد ASCE/SEI 30-14 تحت عنوان راهنمای ارزیابی وضعیت پوششهای ساختمانی و جهت ارایه روش بررسی عملکرد و سنجش شرایط سیستمهای پوشش ساختمانهای موجود و المانهای مرتبط با آن منتشر گردید. لازم به توضیح است که تنها آسیبهای سازه ای سبب وقوع شکست در پوششهای ساختمانی نبوده و این می تواند منشا غیرسازه ای داشته باشد. لذا شناسایی نقاط آسیب پذیری و المانهای ضعیف در پوششهای ساختمانی اولین گام در ارزیابی وضع موجود ساختمانها و بهسازی لرزه ای آنهاست. ASCE/SEI 30-14 ویرایش جدید سال 2000 میلادی این استاندارد بوده و بخشهای جدیدتری نسبت به ویرایش پیشین را شامل می گردد.