تزریق گروت و سیستمهای مهار میلگرد یا بولت در بتن (کاشت بولت و میلگرد)

الف- تزریق گروت (گروت ریزی):

جهت انتقال بار از صفحات فلزی پایه به سطوح بتنی و پرنمودن فضای خالی بین بتن و صفحات فولادی از مصالح گروت با مشخصه انقباض پایین استفاده میگردد. گروت ریزی ریز صفحه ستونهای متصل به فونداسیون یک نمونه بسیار کاربردی در این خصوص میباشد. علاوه بر این تزریق گروت بین ورقهای فولادی و سطوح بتنی در سیستمهای تقویت سازه به روش ژاکت فلزی الزامی است. با توجه به اهمیت نقش گروت در تامین عملکرد مورد انتظار سازه و انتقال بارهای فشاری، برشی و خمشی از صفحات پایه به بتن، اجرای صحیح گروت ریزی و اطمینان از پرشدن تمامی فضاها، بسیار حیاتی است. بدین منظور تزریق گروت با استفاده از پمپ یک راهکار مناسب تلقی میگردد (گزارش مشخصات فنی و اجرای استاندارد گروت ریزی بین فونداسیون و صفحات پایه).

 

ب- سیستمهای مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت (کاشت شیمیایی میلگرد یا بولت):

به منظور انتقال بارهای کششی، برشی و یا ترکیب بارهای کششی و برشی در اتصالات المانهای سازه ای و غیر سازه ای، از سیستمهای مهار در بتن استفاده میشود. در اصلاح عام کاشت بولت یا میلگرد به سیستمهای مهار در بتن سخت اتلاق میگردد. مهار در بتن سخت، در دو روش مهار مکانیکی و مهار شیمیایی، کاربرد گسترده ای در سیستمهای تقویت سازه های بتنی بویژه ژاکتهای بتنی و فلزی دارد. بدیهی است طراحی سیستمهای مهار در بتن و کنترل مود شکست این سیستمها با توجه به شرایط طراحی سازه و اتصال، مشخصات ابعادی اتصال، فواصل مهارها و فاصله از لبه بتن (برابر ضوابط آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط) الزامی است (گزارش مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت بروش کاشت شیمیایی (مودهای شکست)).

ام.اس.دی کو ضمن تسلط بر مبانی فنی و اجرایی در خصوص موضوعات مورد بحث در این بخش، از توان اجرایی قابل ملاحظه، اعم از نیروی انسانی ماهر و تجهیزات لازم، برخوردار بوده و آماده ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت در زمینه فعالیتها به شرح زیر میباشد.

  • تزریق تحت فشار گروت (گروت ریزی با پمپ) زیر صفحه ستون های متصل به فونداسیون؛
  • تزریق تحت فشار گروت (گروت ریزی با پمپ) بین ورق های فولادی و سطح بتن جهت اتصال ژاکت فلزی به المان های بتنی در تقویت سازه ها، ورق های اتصال المان های فولادی به المان های بتنی و ...؛
  • طراحی برابر ضوابط استانداردهای مرتبط مانند: ACI-318-14 و اجرای سیستم های مهار در بتن سفت شده (کاشت بولت یا میلگرد) به روش مکانیکی یا شیمیایی مورد استفاده در روش های تقویت سازه و اتصال المان های سازه ای و غیرسازه ای.