طراحی ساختمان کنترل ایستگاه تزریق گاز گچساران

طراحی ساختمان کنترل ایستگاه تزریق گاز گچساران
  • نام کارفرما : شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب/شرکت دریا پالا انرژی
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/02/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1390/03/01

در این پروژه مطالعات طراحی سازه یک ساختمان یک طبقه CONTROL در دستورکار قرار گرفت. ساختمان شامل دو قسمت مجزا بوده و مقرر شد که قسمت اصلی ساختمان یعنی بخش محافظت کننده تجهیزات کنترل  برای مقاومت در برابر بارهای حاصل از موج انفجار اصابت یک بمب 500 پوند تی.ان.تی در فاصله 10 متری طراحی گردد. بدین منظور این قسمت از ساختمان  بشکل مستطیل بسته با دیوارهای بتنی در چهارطرف و دال بتنی در بام مدنظر قرار گرفته و مراحل طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار برابر ضوابط ASCE Manual 42 انجام شد. همچنین سازه های بتنی شامل تیرها، ستون ها، دیوارها، دال سقف، جزییات دیوارها و دال سقف در محل بازشوها و همچنین اتصالات برابر ضوابط ACI 318-08  طراحی شده و جزییات سازه ای استاندارد ارایه گردید. در مراحل طراحی از نرم افزار Blast 2010 (تولید کننده: ام.اس.دی کو)  جهت تحلیل و طراحی دال های بتن مسلح تحت بارهای عمود بر صفحه ناشی از موج انفجار (دیوارهای پیرامونی و دال سقف) بروش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و نرم افزار Sap 2000 (تولید کننده: CSI) جهت تحلیل و طراحی سیستم باربر سازه استفاده گردید.