طراحی ساختمان کنترل و تلکام ایستگاه تزریق گاز شوریجه

طراحی ساختمان کنترل و تلکام ایستگاه تزریق گاز شوریجه
  • نام کارفرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/شرکت دریا پالا انرژی
  • تاریخ شروع پروژه : 1389/07/09
  • تاریخ پایان پروژه : 1389/08/09

در این پروژه مطالعات طراحی سازه یک ساختمان یک طبقه CONTROL & TELECOM برای مقاومت در برابر بارهای حاصل از موج انفجار اصابت یک بمب 500 پوند تی.ان.تی در فاصله 10 متری در دستورکار قرار گرفت. بدین منظور ساختمان  بشکل مستطیل بسته با دیوارهای بتنی در چهارطرف و دال بتنی در بام مدنظر قرار گرفته و مراحل طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار برابر ضوابط ASCE Manual 42 انجام شد. همچنین سازه های بتنی شامل تیرها، ستون ها، دیوارها، دال سقف، جزییات دیوارها و دال سقف در محل بازشوها و همچنین اتصالات برابر ضوابط ACI 318-08  طراحی شده و جزییات سازه ای استاندارد ارایه گردید. در مراحل طراحی از نرم افزار Blast 2010 (تولید کننده: ام.اس.دی کو)  جهت تحلیل و طراحی دال های بتن مسلح تحت بارهای عمود بر صفحه ناشی از موج انفجار (دیوارهای پیرامونی و دال سقف) بروش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و نرم افزار Sap 2000 (تولید کننده: CSI) جهت تحلیل و طراحی سیستم باربر سازه استفاده گردید.