مطالعات بهسازی لرزه ای مجتمع تجاری مسکونی حورا

مطالعات بهسازی لرزه ای مجتمع تجاری مسکونی حورا
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/08/02
  • تاریخ پایان پروژه : 1391/09/02

وضعیت ظاهری نامطلوب سازه از قبیل کیفیت نامناسب بتن، قالب بندی نامناسب، اجرای ضعیف و وجود ترک هایی در مقاطع بتنی ساختمان حورا که قبل از شروع مرحله سفت کاری به چشم می خورد، عامل اتخاذ تصمیم جهت انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان حورا گردید. پس از شروع مطالعات توسط این شرکت و انجام مراحل شناسایی و سونداژ و مطالعات ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای، ضعف جدی سازه در تامین مقاومت و شکل پذیری لرزه ای مشهود گردید. لذا در طرح بهسازی لرزه ای، متناسب با نیازهای سازه، اضافه نمودن دیوارهای برشی در راستای عرضی ساختمان و تقویت خمشی تیرها و ایجاد محصورشدگی ستون ها با استفاده از FRP در راستای طولی ساختمان پیشنهاد گردید و مورد تایید مشاور پروژه قرار گرفت. همچنین جهت رفع آسیب پذیری المان ها ، جزییات فنی و پلان ترمیم بتن برابر ضوابط استاندارد ACI 546R-04 ارایه شد. در این پروژه طراحی بر پایه تغییرشکل برابر ضوابط ASCE41-06 به انجام رسیده و سیستم های تقویت FRP برابر ضوابط ACI440-08 طراحی گردید.