مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکن مهر سنندج

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکن مهر سنندج
  • نام کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان
  • تاریخ شروع پروژه : 1389/11/21
  • تاریخ پایان پروژه : 1389/11/30

در این پروژه، ارزیابی وضع موجود ستون های پیرامونی دو بلوک ساختمان مجموعه مسکونی مهر سنندج بدلیل مقاومت پایین بتن (که در نتایج آزمایش های مقاومت مصالح به ثبت رسیده بود) و محاسبات فنی جهت طراحی سیستم­های تقویت با استفاده از پلیمر مسلح شده با الیاف کربن (CFRP)  در دستور کار این شرکت قرار گرفت. مطالعات نشان داد ستون ها در انتقال نیروها و تقاضای لرزه ای در محدوده کنترل شونده توسط گسیختگی فشاری در منحنی اندرکنش P-M-M  ضعیف می باشند و از این رو استفاده از سیستم های تقویت CFRP به صورت دورپیچ و ایجاد محصور شدگی در ستون ها مناسب ارزیابی شده و مورد استفاده قرار گرفت. محاسبات طرح تقویت FRP بر مبنای نتایج تحلیل سازه و با استفاده از آیین نامه ACI440-08 به انجام رسیده و ارایه گردید.