مطالعات ارزیابی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

مطالعات ارزیابی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
  • نام کارفرما : شرکت تدبیرعمران بلند پایه
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/04/04
  • تاریخ پایان پروژه : 1393/05/04

ساختمان پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد با زیر بنای تقریبی 84012 مترمربع، در شش طبقه و در محل فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران در حال احداث می باشد. پروژه حاضر با هدف کنترل محاسبات طراحی و جزییات اجرایی سازه در تیرماه سال 1393 تعریف گردید. موارد (1) کنترل و بررسی دقیق جزییات اجرایی سازه، درست آزمایی باربری ثقلی و لرزه ای سازه، کنترل شکل پذیری لرزه ای و کنترل ضوابط بهره برداری و (2) تهیه و ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات فنی در خصوص فرضیات طراحی (شامل بارهای ثقلی و لرزه ای)، جزییات اجرایی و محاسبات فنی برابر مدارک موجود طراحی سازه، شرح خدمات  این پروژه را تشکیل می دهد.