مطالعات مقاوم سازی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد

مطالعات مقاوم سازی سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
  • نام کارفرما : شرکت تدبیر عمران بلند پایه
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/04/05
  • تاریخ پایان پروژه : 1393/05/10

در تیرماه سال 1393 بین شرکت تدبیرعمران بلند پایه و ام.اس.دی کو قراردادی با عنوان مطالعات مقاوم­ سازی نواحی آسیب­پذیر سقف طبقات 1- و 2- سازه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد منعقد گردید. دلیل آسیب­ پذیری سازه در این نواحی مقاومت فشاری پایین بتن اعلام شده و مقرر شد شرح خدمات شامل: الف- انجام مطالعات شناسایی مقاومت وضع موجود بتن شامل آزمایش­های کر گیری استاندارد برابر ضوابط ASTM C31 و تحلیل و ارزیابی نتایج و استخراج مقاومت بتن مورد استفاده در طراحی و  ب- ارزیابی مقاومتی وضع موجود قسمت­ های آسیب­ پذیر تیرها و دال سقف، انجام مطالعات مقاوم ­سازی و ارایه طرح تقویت با استفاده از سیستم­ های تقویت FRP. در قالب قرارداد مذکور ارایه گردد. از این رو مطالعات مقاوم­ سازی در خصوص المان­ های خمشی آسیب ­پذیر در دستورکار قرار گرفته و طرح تقویت با استفاده از سیستم­ های FRP ارایه گردید.