مطالعات مقاوم سازی ساختمان شعبه صنعتی بانک صادرات ایران

مطالعات مقاوم سازی ساختمان شعبه صنعتی بانک صادرات ایران
  • نام کارفرما : بانک صادرات ایران
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/10/04
  • تاریخ پایان پروژه : 1393/12/04

ام.اس.دی کو به عنوان همکار شرکت پدیده طرح و فن، مراحل مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و ارایه طرح مقاوم سازی لرزه ای ساختمان مذکور را به اتمام رسانده است. ساختمان مذکور از نوع ساختمان های مصالح بنایی بدون کلاف بوده و ضعف جدی در سیستم باربر ثقلی و نبود سیستم باربر لرزه ای قابل اتکا از جمله نقاط آسیب پذیری سازه محسوب می گردید. با توجه به عدم انطباق جزییات سازه ای وضع موجود با شرایط استاندارد سازه ها، بکارگیری اسکلت و سقف جدید اجتناب ناپذیر ارزیابی شد. براین اساس رویکرد احداث سیستم سازه باربر جدید و انتقال بارهای ثقلی از سازه موجود به سازه جدید و پایدارسازی و تقویت المان های موجود (که حفظ آنها اجتناب ناپذیر بود)  در دستورکار قرار گرفت.