مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان اداري مرکز مخابرات زنجان (ستاد)

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان اداري مرکز مخابرات زنجان (ستاد)
  • نام کارفرما : اداره کل مخابرات استان زنجان
  • تاریخ شروع پروژه : 1389/02/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1389/08/01

ام.اس.دی کو به عنوان همکار شرکت سازه و انرژی ساحل، مراحل برداشت معماری، مطالعات کیفی، سونداژ و شناسایی، مطالعات کمی، طرح مقدماتی بهسازی ساختمان مورد بررسی را به اتمام رسانده است. ساختمان های مورد بررسی در هفت طبقه و از نوع اسکلت بتنی بوده و تقویت سازه با استفاده از دیوار برشی جدید پیشنهاد و ارایه گردید. در این پروژه طراحی بر پایه تغییرشکل و برابر ضوابط ASCE41-06 انجام شد و از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) استفاده گردید.