مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای نیروگاه سیرجان

مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای نیروگاه سیرجان
  • نام کارفرما : شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان
  • تاریخ شروع پروژه : 1392/04/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1392/06/01

وضعیت ظاهری نامطلوب سازه از قبیل کیفیت نامناسب بتن، قالب بندی نامناسب سقف ها، اجرای ضعیف و عدم رعایت حداقل پوشش بتنی مورد نیاز میلگردها، عامل اصلی آسیب پذیری سازه و اتخاذ تصمیم جهت انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های ادمین و کانتین نیروگاه سیکل ترکیبی سرجان توسط کارفرما گردید. پس از شروع مطالعات توسط این شرکت و انجام مراحل شناسایی، سونداژ و مطالعات کمی، و آزمایش های مقاومت فشاری بتن (کر استوانه ای استاندارد)، منشا آسیب پذیری سازه ضعف در اجرای سازه بتنی بویژه در اجرای تیرها و تیرچه های سقف اعلام گردید و ارایه پلان ترمیم بتن و بازیابی سختی، مقاومت و شکل پذیری المان های موجود، در دستورکار قرار گرفت. بدین منظور مراحلی مانند: بررسی شرایط کلی المان های آسیب پذیر، تعیین دلایل و میزان آسیب پذیری بتن، بررسی گزینه های مختلف و انتخاب مناسب ترین روش و مصالح ترمیم و درنهایت تعیین مشخصات فنی مصالح و جزییات اجرایی ترمیم بتن (برابر ضوابط ACI 546R-04 و M-47) انجام شد و گزارش فنی از مراحل مختلف مطالعات تهیه گردید. نکته آنکه با توجه به گسترگی ابعاد ترمیم و جهت ایجاد پیوستگی لازم بین ترمیم و بتن موجود، از دورپیچ U شکل FRP استفاده شده و برابر ضوابط ACI 440-08 طراحی گردید.