مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 9 طبقه برج باغ تجریش

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 9 طبقه برج باغ تجریش
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/03/03
  • تاریخ پایان پروژه : 1390/04/03

به پیشنهاد این شرکت و تایید کارفرمای پروژه، در راستای تدقیق نتایج تحلیل و طراحی و به طبع آن کاهش حجم تقویت و هزینه های اجرای طرح بهسازی لرزه ای، استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) برابر ضوابط ASCE41-06 در دستورکار مطالعات قرار گرفت. در نتایج مطالعات، علاو ه برآسیب پذیری تعداد محدودی از ستون­ها، آسیب پذیری برخی از تیرهای موجود تحت بارهای خمشی به عنوان عمده ضعف سازه شناسایی شد و جهت رفع این ضعف، از سیستم های تقویت FRP استفاده گردید. بدین منظور محاسبات طرح تقویت FRP بر مبنای نتایج تحلیل سازه و با استفاده از آیین نامه ACI440-08 به انجام رسید.