مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 7 طبقه بتنی تهران ویلا

مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 7 طبقه بتنی تهران ویلا
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1389/10/30
  • تاریخ پایان پروژه : 1389/11/15

در راستای تدقیق نتایج تحلیل و طراحی و به طبع آن کاهش حجم تقویت و هزینه های اجرای طرح بهسازی لرزه ای، استفاده از روش تحلیل استاتیکی خطی برابر ضوابط ASCE41-06 در دستورکار مطالعات قرار گرفت. به منظور رفع ضعف سازه در باربری لرزه ای، از روش تقویت باله های بتنی در دو قاب باربر جانبی و در هر دو راستای اصلی سازه استفاده شد.