پروژه ترمیم بتن و بهسازی لرزه ای ساختمان کارخانه شرکت مهاران

پروژه ترمیم بتن و بهسازی لرزه ای ساختمان کارخانه شرکت مهاران
  • نام کارفرما : شرکت مهاران
  • تاریخ شروع پروژه : 1390/10/01
  • تاریخ پایان پروژه : 1391/02/01

در این پروژه، مطالعات و اجرای طرح بهسازی لرزه ای بدلیل مقاومت پایین و اجرای نامناسب بتن در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام مطالعات مقاوم سازی، استفاده از سیستم های تقویت FRP مناسب ارزیابی شده و پیشنهاد گردید. لذا تقویت خمشی تیرهای آسیب پذیر و تقویت برشی ستون های آسیب پذیر در محل درز سرد بتن با استفاده از سیستم های FRP طراحی و اجرا شد. همچنین ترمیم نقاط آسیب پذیر بتن بویژه در محل اتصالات تیر به ستون و تقویت این نقاط در دستورکار اجرای طرح مقاوم سازی قرار گرفت.