تقویت تیرهای آسیب پذیر ساختمان 7 طبقه شیخ بهایی با استفاده از FRP

تقویت تیرهای آسیب پذیر ساختمان 7 طبقه شیخ بهایی با استفاده از FRP
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/05/14
  • تاریخ پایان پروژه : 1393/06/14

پس از انجام ارزیابی مقاومتی سازه ساختمان شیخ بهایی، وجود آسیب­ پذیری در   برخی از تیرهای سازه (بدلیل عدم انطباق جزییات اجرا شده با نقشه­ ها) محرز گردید. لذا با توجه به ضعف خمشی این المان­ها و نسبت تنش درحدود 1.20 در عکس­ العمل های خمشی تکیه گاه، استفاده از سیستم های تقویت FRP پیشنهاد و مورد قبول قرار گرفت. بدین منظور طراحی سیستم های کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن جهت تقویت خمشی تیرهای آسیب پذیر سازه برابر ضوابط ACI 440.2R-08 در دستورکار قرار گرفته و بر این اساس جزییات اجرایی طرح تقویت تکمیل و اجرا شد.