اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان اداری پتروشیمی آریا ساسول

اجرای سیستم های تقویت FRP ساختمان اداری پتروشیمی آریا ساسول
  • نام کارفرما : پتروشیمی آریاساسول
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/10/15
  • تاریخ پایان پروژه : 1393/10/29

 پروژه مقاوم­سازی ساختمان اداری پتروشیمی آریا ساسول واقع در عسلویه و با هدف ترمیم و تقویت تیرچه­های بتنی سقف ساختمان موجود تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح، تقویت خمشی تیرچه­های بتنی سقف با استفاده از سیستم های تقویت کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن (CFRP) در دستورکار مقاوم سازی ساختمان قرار گرفت. اجرای سیستم های تقویت FRP شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط ACI 440.2R-08 و مشخصات فنی و اجرایی سازنده، شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.