طراحی و اجرای سیستم های تقویت FRP دبیرستان دخترانه بازرگان

طراحی و اجرای سیستم های تقویت FRP دبیرستان دخترانه بازرگان
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/08/21
  • تاریخ پایان پروژه : 1391/09/10

برطرف نمودن ضعف مقاومت پایین بتن ستون های دو طبقه ساختمان مدرسه،  با استفاده از کامپوزیت FRP شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد. مطالعات نشان داد ستون ها در انتقال نیروها و تقاضای لرزه ای در محدوده کنترل شونده توسط گسیختگی فشاری در منحنی اندرکنش P-M-M  ضعیف می باشند و لذا  ایجاد محصور شدگی در ستون های آسیب پذیر با استفاده از دورپیچ CFRP بهترین گزینه تقویت اعلام شده و پس از تایید مشاور پروژه اجرا گردید.