اجرای سیستم های تقویت FRP در پروژه مجتمع 12 طبقه مسکونی کن

اجرای سیستم های تقویت FRP در پروژه مجتمع 12 طبقه مسکونی کن
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1392/04/30
  • تاریخ پایان پروژه : 1392/06/10

طی بررسی ها و مطالعات به انجام رسیده توسط کارشناسان این شرکت و نظر به نتایج ارزیابی های آزمایشگاه بتن، مشخص گردید استفاده از سیمان نامرغوب در ساخت بتن کارخانه ای، ضعف بخش اعظم ستون های طبقه سوم ساختمان کن را بدنبال داشته است. پس از انجام مطالعات بهسازی لرزه ای و محرز شدن ضعف ستون ها در انتقال نیروها و تقاضای لرزه ای در محدوده کنترل شونده توسط گسیختگی فشاری در منحنی اندرکنش P-M-M (سیستم باربر جانبی سازه: سیستم دوگانه قاب خمشی – دیوار برشی)، استفاده از 3 تا 8 لایه کامپوزیت CFRP  جهت ایجاد محصورشدگی و به طبع آن افزایش مقاومت فشاری و باربری محوری ستون ها پیشنهاد شده و پس از تایید مشاور پروژه به اجرا رسید.