اجرای طرح مقاوم سازی برج مسکونی لادن (کوی فراز)

اجرای طرح مقاوم سازی برج مسکونی لادن (کوی فراز)
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/06/10

ضعف برخی نواحی جسم فونداسیون سازه برج لادن (برابر روش معمول طراحی سازه ها و طراحی مجزای فونداسیون در نرم افزار Safe) دلیل اصلی مراجعه به این شرکت جهت انجام مطالعات مقاوم سازی بود. لذا تدقیق روند طراحی شامل مدلسازی یکپارچه سازه و فونداسیون و درنظر گرفتن اثرات تغییرشکل تراز شالوده (اثرات اندرکنش خاک و سازه) در سازه در دستورکار قرار گرفت. نتایج مطالعات مقاوم سازی لرزه ای نشان از کفایت فونداسیون موجود ولیکن وجود ضعف در برخی از ستون های سازه برج لادن داشت. لذا استفاده از دورپیچ کامپوزیت CFRP جهت ایجاد محصورشدگی و به طبع آن افزایش مقاومت فشاری و باربری محوری-خمشی ستون ها پیشنهاد شده و پس از تایید مشاور پروژه توسط ام.اس.دی کو اجرا گردید.