اجرای طرح بهسازی لرزه ای ساختمان مجموعه مسکونی مهر سنندج

اجرای طرح بهسازی لرزه ای ساختمان مجموعه مسکونی مهر سنندج
  • نام کارفرما : اداره کل مسکن و شهرسازی استان کردستان
  • تاریخ شروع پروژه : 1389/12/03

این پروژه جهت تقویت 22 ستون آسیب پذیر پیرامونی سازه، بدلیل مقاومت پایین بتن، تعریف گردید. مطالعات نشان داد ستون ها در انتقال نیروها و تقاضای لرزه ای در محدوده کنترل شونده توسط گسیختگی فشاری در منحنی اندرکنش P-M-M  ضعیف می باشند و از این رو استفاده از سیستم های تقویت CFRP به صورت دورپیچ و ایجاد محصور شدگی در ستون ها مناسب ارزیابی شده و مورد استفاده قرار گرفت.