اجرای طرح تقویت پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد (کهریزیک)

اجرای طرح تقویت پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد (کهریزیک)
  • نام کارفرما : شرکت دی
  • تاریخ شروع پروژه : 1393/02/18
  • تاریخ پایان پروژه : 1393/02/27

پروژه مقاوم سازی سازه پل تقاطع غیرهمسطح شورآباد واقع در کهریزک، تقاطع جاده واوان و با هدف تقویت خمشی عرشه پل تعریف گردید. برابر جزییات اجرایی طرح (تصویب شده توسط کارفرما)، تقویت خمشی عرشه آسیب پذیر در بالا و پایین مقطع با استفاده از سیستم های تقویت کامپوزیت پلیمر-الیاف کربن (CFRP) در دستورکار مقاوم سازی ساختمان قرار گرفته بود. پس از برگذاری مناقصه، شرکت حاضر به عنوان مجری طرح مقاوم سازی در این پروژه و جهت اجرای کامپوزیت CFRP انتخاب گردید. اجرای سیستم های تقویت FRP شامل عملیات ترمیم و زیرسازی و نصب FRP برابر ضوابط استانداردهای مرتبط و مشخصات فنی و اجرایی طرح بهسازی لرزه ای شرح خدمات این شرکت در این پروژه را تشکیل می داد.