طراحی و اجرای سیستم تقویت CFRP مجتمع مسکونی شیراز جنوبی

طراحی و اجرای سیستم تقویت CFRP مجتمع مسکونی شیراز جنوبی
  • نام کارفرما : خصوصی
  • تاریخ شروع پروژه : 1397/01/20
  • تاریخ پایان پروژه : 1397/02/10

طی بررسی ها و مطالعات به انجام رسیده توسط کارشناسان این شرکت و نظر به نتایج ارزیابی های آزمایشگاه بتن، مشخص گردید ستون­های دو طبقه زیرزمین و همکف ساختمان مورد بررسی، بدلیل مقاومت پایین بتن، آسیب پذیر می باشند.  پس از انجام مطالعات مقاوم­سازی و محرز شدن ضعف ستون ها در انتقال نیروها و تقاضای لرزه ای در محدوده کنترل شونده توسط گسیختگی فشاری در منحنی اندرکنش P-M-M، استفاده از 2 تا 5 لایه کامپوزیت CFRP جهت ایجاد محصورشدگی و به طبع آن افزایش مقاومت فشاری و باربری محوری ستون ها پیشنهاد شده و پس از تایید مشاور پروژه به اجرا رسید. طراحی سیستم های تقویت FRP در این پروژه توسط نرم افزار FRP-Procs 1.0.1 انجام شده و گزارش های خروجی آن جهت کنترل نهایی برای مشاور پروژه ارسال گردید.